۱۸ دانشگاه‌ ایرانی در جمع ۵۰۰ موسسه برتر «رتبه‌ بندی تایوان»

تعداد ۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست ۵۰۰ موسسه برتر جهان در «رتبه‌ بندی موضوعی دانشگاه ملی تایوان» سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران بهترین رتبه را در بین دانشگاه های ایرانی کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان» در ۶ موضوع و ۲۷ رشته تعداد ۱۸ مؤسسه ایرانی در سیاهه ۵۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند.

گرایش این نظام رتبه‌بندی پژوهشی است و دانشگاه‌های بزرگ‌تر بخت بیشتری برای بودن در سیاهه پایانی دارند.

شاخص های تعیین موسسه های برتر جهان در دانشگاه ملی تایوان

«دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار سیاهه پایانی مؤسسه‌های برتر جهان از سه شاخص (بهره‌وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی) و هشت سنجه (شمار مقاله‌های ۱۱ سال پیش، شمار مقاله‌های سال پیش، شمار استنادهای ۱۱ سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای ۱۱ سال پیش، شاخص «اچ» دو سال پیش، شمار مقاله‌های پراستناد ۱۰ سال پیش، و شمار مقاله‌ها در نشریه‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش) بهره‌برداری می‌کند.

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در موضوعات و رشته‌های مرتبط در رتبه بندی موضوعی تایوان ۲۰۲۳

موضوع رشته‌های مرتبط دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۳
دانشگاه رتبه
کشاورزی علوم کشاورزی دانشگاه تهران ۷۲
دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۸
دانشگاه تبریز ۲۰۷
دانشگاه شیراز ۲۴۴
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۶۴
دانشگاه فردوسی مشهد ۲۷۶
محیط زیست و اکولوژی دانشگاه تهران ۱۳۱
علوم گیاهی و جانوری دانشگاه تهران ۱۵۳
مهندسی مهندسی شیمی دانشگاه تهران ۳۱
دانشگاه تبریز ۱۴۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۵۳
دانشگاه تربیت مدرس ۱۵۸
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۷۸
دانشگاه صنعتی شریف ۱۸۷
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۴۰
دانشگاه شیراز ۲۶۵
مهندسی عمران دانشگاه تهران ۴۸
دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۱۸
دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۰
دانشگاه تبریز ۱۳۷
دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۱
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۵۱
علوم کامپیوتر دانشگاه تهران ۱۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۱۷
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۷۳
دانشگاه صنعتی شریف ۲۸۰
دانشگاه شیراز ۴۰۱-۴۵۰
مهندسی برق دانشگاه تهران ۱۵۱
دانشگاه صنعتی شریف ۲۶۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۷۷
دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه تبریز ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تربیت مدرس ۴۰۱-۴۵۰
علم مواد دانشگاه تهران ۲۰۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴۶
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۷۹
دانشگاه صنعتی شریف ۲۸۵
دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه تربیت مدرس ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه کاشان ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه تبریز ۴۵۱-۵۰۰
مهندسی مکانیک دانشگاه تهران ۲۷
دانشگاه علم و صنعت ایران ۷۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۸۱
دانشگاه صنعتی شریف ۱۰۷
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۱۳
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۷۷
دانشگاه تربیت مدرس ۱۸۱
دانشگاه تبریز ۱۸۵
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۱۹۵
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳۱
دانشگاه شیراز ۲۹۳
علوم و مهندسی انرژی دانشگاه تهران ۲۵
دانشگاه تبریز ۱۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۵۲
دانشگاه تربیت مدرس ۱۸۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۸۸
دانشگاه صنعتی شریف ۱۹۹
علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران ۱۴۶
مهندسی پزشکی
علوم زیستی
علوم زیستی زیست شناسی و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸۰
ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۲۶
میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۵
زیست شناسی مولکولی و ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹۴
علوم اعصاب و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۴۷
فارماکولوژی و سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۶۲
دانشگاه تهران ۱۹۰
دانشگاه تربیت مدرس ۴۰۱-۴۵۰
پزشکی پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸۷
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴۵۱-۵۰۰
روانپزشکی / روانشناسی
علوم طبیعی (علوم پایه) علم شیمی دانشگاه تهران ۲۸۵
دانشگاه تربیت مدرس ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تبریز ۴۰۱-۴۵۰
علوم زمین دانشگاه تهران ۲۰۵
ریاضیات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۵۴
دانشگاه تبریز ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰
فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰
علوم فضا
علوم اجتماعی اقتصاد و تجارت
علوم اجتماعی / عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تهران ۴۵۱-۵۰۰

در میان دانشگاه‌های ایرانی، بهترین رتبه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۶ در رشته فارماکولوژی و سم شناسی اختصاص دارد.

میزان تکرار دانشگاه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی

میزان تکرار دانشگاه‌های ایرانی در رشته‌های ۲۷ گانه در نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال ۲۰۲۳ میلادی

ردیف

دانشگاه

میزان تکرار

۱ دانشگاه تهران ۱۷ مرتبه
۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰ مرتبه
۳ دانشگاه تبریز ۹ مرتبه
۴ دانشگاه تربیت مدرس ۹ مرتبه
۵ دانشگاه صنعتی شریف ۹ مرتبه
۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۷ مرتبه
۷ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷ مرتبه
۸ دانشگاه علم و صنعت ایران ۷ مرتبه
۹ دانشگاه شیراز ۴ مرتبه
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ مرتبه
۱۱ دانشگاه فردوسی مشهد ۳ مرتبه
۱۲ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۲ مرتبه
۱۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲ مرتبه
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲ مرتبه
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲ مرتبه
۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز یک مرتبه
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یک مرتبه
۱۸ دانشگاه کاشان یک مرتبه

در سال ۲۰۲۳ میلادی تعداد ۱۸ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی تایوان قرار گرفتند که هرکدام از این دانشگاه‌ها چند مرتبه در رشته‌های مختلف تکرار شده اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن