معیارهای گزینش نهایی داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان

گزینش نهایی داوطلبان در سال ۱۴۰۳ با معیارهای نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان (شامل آزمون سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم)، نمره سوابق تحصیلی و نمره ارزیابی شایستگی معلمی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان همراه با نوبت اول آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها (اردیبهشت ماه) و در قالب یک دفترچه ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم، علاوه بر دفترچه‌هایی که به داوطلبان در هر یک از گروه های آزمایشی تحویل داده شد، برگزار شد.

ضرایب دروس این آزمون برای گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی (به جز ۲ درس ویژه آزمون اختصاصی تربیت معلم) همانند ضرایب آزمون سراسری است.

با توجه به اینکه سوابق تحصیلی دانش آموزان هر سال تحصیلی در تیرماه سال پذیرش آماده خواهد شد، ملاک معرفی چندبرابر ظرفیت برای مرحله ارزیابی شایستگی معلمی منحصراً نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان (آزمون سراسری و اختصاصی تربیت معلم) خواهد بود.

اسامی معرفی شدگان سه برابر ظرفیت رشته محل های اعلامی جهت شرکت در ارزیابی شایستگی معلمی در زمان مقرر اطلاع رسانی خواهد شد. از آنجایی که سوابق تحصیلی دانش آموزان سال جاری در تیرماه سال ۱۴۰۳ آماده خواهد شد، ملاک معرفی چندبرابر ظرفیت برای مرحله ارزیابی شایستگی های معلمی در سال ۱۴۰۳ در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی  منحصرا ۶۰ درصد نمره کل آزمون سراسری (کنکور) و ۴۰ درصد نمره کل آزمون اختصاصی تربیت معلم و در گروه های هنر و زبان های خارجی منحصرا ۵۵/۳ درصد نمره کل آزمون سراسری (کنکور) و ۴۴/۷ درصد نمره کل آزمون اختصاصی تربیت معلم خواهد بود.

اعلام نتیجه نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در سال ۱۴۰۳،  قبل از انتخاب رشته متقاضیان آزمون سراسری خواهد بود و به قبولین نهایی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته در آزمون سراسری داده نخواهد شد و امکان انتخاب رشته در آزمون سراسری (کنکور) را ندارند و بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون اختصاصی سنجش و پذیرش دانشجو – معلم در سال ۱۴۰۳، مهلت چند روزه به قبولین داده می شود تا این متقاضیان در مهلت مقرر تعیین شده و قبل از صدور کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری، درخواست انصراف خود را از قبولی در دانشگاه فرهنگیان، به آموزش وپرورش ارائه دهند تا آموزش وپرورش مشخصات این افراد را به صورت تجمیع شده به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور ارسال کند تا اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری به این افراد داده شود.

گزینش نهایی داوطلبان در سال ۱۴۰۳ با معیارهای نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان (شامل آزمون سراسری و آزمون اختصاصی تربیت معلم)، نمره سوابق تحصیلی و نمره ارزیابی شایستگی معلمی انجام می پذیرد. میزان تأثیر نمرات برای گزینش نهایی گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی به صورت ذیل انجام می شود.

آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان سوابق تحصیلی ارزیابی شایستگی دائمی
آزمون سراسری آزمون اختصاصی تربیت معلم
۱۵٪ ۱۰٪ ۵۰٪ ۲۵٪

 

نمره کل نهایی از ترکیب نمره کل آزمون سراسری (کنکور)، نمره کل آزمون اختصاصی تربیت معلم، نمره ارزیابی شایستگی معلمی و نمره کل سابقه تحصیلی با توجه به گروه آزمایشی از روابط ذیل بدست می آید.

نمره کل نهایی در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی:
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی × ۰/۱۵ + ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎصی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ × ۰/۱۰ + ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ تحصیلی × ۰/۵ + ﻧﻤﺮه ارزﻳﺎبی شایستگی معلمی × ۰/۲۵ = ﻧﻤﺮه ﻛﻞ نهایی

میزان تاثیر نمرات برای گزینش نهایی در گروه های هنر و زبان های خارجی به شرح جدول زیر خواهد بود:

آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان سوابق تحصیلی ارزیابی شایستگی دائمی
آزمون سراسری آزمون اختصاصی تربیت معلم
۲۶٪ ۲۱٪ ۲۸٪ ۲۵٪

 

نمره کل نهایی در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی:
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی × ۰/۲۶ + ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎصی ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ × ۰/۲۱ + ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ تحصیلی × ۰/۲۸ + ﻧﻤﺮه ارزﻳﺎبی شایستگی معلمی × ۰/۲۵ = ﻧﻤﺮه ﻛﻞ

برای رشته های دارای آزمون عملی (آموزش تربیت بدنی و آموزش هنر)، نمره آزمون عملی در نمره ارزیابی شایستگی معلمی توسط وزارت آموزش و پرورش لحاظ خواهد شد.

معرفی داوطلب از سوی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، ارزیابی شایستگی معلمی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان تلقی نمی شود. در صورت تأیید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش، گزینش نهایی آنان بر اساس نمره کل نهایی (حاصل از آزمون سراسری، آزمون اختصاصی تربیت معلم، سوابق تحصیلی، ارزیابی شایستگی معلمی در هر گروه آزمایشی با درنظرگرفتن اولویت های انتخابی آنان، توسط سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان سال ۱۴۰۳ از سوی همه داوطلبان در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی آزمون که همه داوطلبان ملزم به رعایت آن بوده اند، الزامی است.

معرفی داوطلب از سوی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، ارزیابی شایستگی معلمی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان تلقی نمی شود. درصورت تأیید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش، گزینش نهایی آنان بر اساس نمره کل نهایی (حاصل از آزمون سراسری، آزمون اختصاصی تربیت معلم، سوابق تحصیلی، ارزیابی شایستگی معلمی در هر گروه آزمایشی و با در نظرگرفتن اولویت های انتخابی آنان، توسط سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

ارزیابی شایستگی معلمی و بررسی صلاحیت های عمومی بخشی از شرایط قانونی مراحل آزمون برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان است. لذا ارزیابی شایستگی معلمی و بررسی صلاحیت های عمومی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه های اعلام شده از سوی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور امکانپذیر است.

انجام ارزیابی شایستگی معلمی مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.

عدم شرکت در فرایند ارزیابی شایستگی معلمی و بررسی صلاحیت های عمومی، تحت هر شرایطی (بعد از معرفی از سوی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور) به منزله انصراف از رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش تلقی خواهد شد.

چنانچه صلاحیت های عمومی، پس از اعلام نتایج نهایی آزمون مزبور محرز شود، حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند. در عین حال در صورت وجود ظرفیت پذیرش درکدرشته محل مربوط، حداکثر تا قبل از شروع نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ امکان اقدام وجود خواهد داشت.

داوطلبانی که صلاحیت های عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان حذف خواهند شد. هیچ گونه حقی برای آنان جهت پذیرش به صورت دانشجو – معلم ایجاد نمی نماید.

در صورت عدم قبولی داوطلب در پذیرش دانشجو – معلم در سال ۱۴۰۳ نتایج ارزیابی وی در مرحله ارزیابی شایستگی معلمی، به غیر از ارزیابی بررسی صلاحیت های عمومی (گزینش)، تا پایان زمان اعلام نتایج آزمون سال آتی معتبر خواهد بود و بعبارتی نتیجه آن تا دوسال معتبر است و با ابراز تمایل و رضایت رسمی داوطلب، نتایج مزبور برای آزمون سال ۱۴۰۴ وی ملاک عمل و از تکرار ارزیابی معاف خواهد بود. 

محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط مدیریت امور پردیس های استانی در واحدهای تابعه (مراکز آموزش عالی و یا ساختمان وابسته به پردیس) در سطح استان محل قبولی تعیین خواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن