اطلاعیه اعلام زمان انجام مصاحبه رشته های خاص کنکور ۱۴۰۲

اطلاعیه اعلام زمان انجام مصاحبه از آن دسته از داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ که در زمان اعلام نتایج نهایی برای آنها یکی از کدهای مندرج در جدول شماره ۱(رشته های خاص)  اعلام شده است، منتشر شد.
به گزارش ایزی تست، بنابر اعلام سازمان سنجش، پیرو اطلاعیه تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ در خصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ مندرج در درگاه اطلاع رسانی این سازمان، بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ که در زمان اعلام نتایج نهایی، علاوه بر کد قبولی (به جای کد قبولی ۵ رقمی) برای آنان یکی از کدهای جدول شماره ۱ اعلام شده، میرساند با توجه به اولویت کدرشته محل انتخابی، این افراد در ردیف معرفی شدگان برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش در رشته های تحصیلی انتخابی دانشگاه ها و موسسات مربوط قرار گرفتهاند و باید برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش براساس مندرجات جدول شماره ۲ و همچنین موارد اعلام شده در بند (۲ یا ۳) این اطلاعیه، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز شامل: اصل و یک سری تصویر شناسنامه و کارت ملی، تصویر آخرین مدارک تحصیلی (اعم از دیپلم نظام قدیم نظام جدید پیش دانشگاهی یا کاردانی) به موسسات ذیربط مراجعه نمایند.

۱- معرفی شدگان لازم است به منظور اطلاع از زمان انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته معرفی شده به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا ارگان مربوط مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.

جدول 1- دانشگاه یا ارگان معرفی شده مصاحبه کنکور سراسری 1402جدول 1- دانشگاه یا ارگان معرفی شده برای مصاحبه کنکور سراسری 1402جدول شماره 2- آدرس درگاه اطلاع رسانی دانشگاه ها، موسسات و ارگان های پذیرنده رشته های بورسیه و شرایط خاص

۲- معرفی شدگان (کد ۲۹) رشته های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی:
داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی شدگان هر یک از کدرشته های تحصیلی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی (کد ۲۹) اعلام شده است، لازم است با توجه به تعیین تعداد ۵ مرکز دانشگاهی (به شرح جدول زیر) برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵، با توجه به استان محل اقامت خود برای اطلاع از برنامه زمانی و آدرس محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مجری انجام مصاحبه خود (طبق جدول زیر) مراجعه نموده و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری انجام مصاحبه که براساس استان محل اقامت معرفی شدگان تعیین شده، مراجعه نمایند.

دانشگاه های مجری مصاحبه بر اساس استان محل اقامت معرفی شدگان کنکور 1402

۳- معرفی شدگان کدهای (۱۱ و  ۱۷)  رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران:

بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی متمرکز دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، رشته بهداشت مدارس در دانشگاههای علوم پزشکی و رشته های دوگانه در دانشگاه های همکار با دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ براساس استان بومی در دو بخش مجزا (بررسی صلاحیت های ختصاصی و صلاحیت های عمومی «گزینش») به شرح ذیل خواهد بود. (معرفی شدگان دقت نمایند که در هر دو مرحله مورد نظر حتماً شرکت کنند)

تذکرات مهم

۱ حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش تلقی میشود و مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

۲- داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاههای همکار با دانشگاه فرهنگیان حذف خواهند شد.

مراحل بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی مصاحبه کنکور 1402

الف) نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش

معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی لازم است موارد ذیل را رعایت نمایند:

۱- پس از تهیه دو (۲) نسخه پرینت «فرم شماره (۱) – اطلاعات فردی» (مندرج در ذیل این اطلاعیه) نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس به هر نسخه فرم اقدام نموده و یک نسخه از آن را حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت کاری از زمان اعلام اسامی به نزدیکترین اداره آموزش و پرورش (نماینده گزینش) محل سکونت خود تحویل و نسخه دیگر را نیز به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در روز مصاحبه عمومی به مصاحبه گر تحویل نمایند.

۲- لازم است در تکمیل «فرم شماره (۱) – اطلاعات فردی» دقت کافی معمول شود. بدیهی است مسئولیت هر گونه نقص و… در تکمیل فرم، به عهده داوطلب است.

۳- عدم تکمیل فرم و یا عدم تحویل به موقع آن به نماینده گزینش آموزش و پرورش محل سکونت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

۴- بررسی صلاحیت های عمومی گزینش معرفی شدگان براساس ضوابط و مقررات از طریق هسته گزینش استان مربوطه صورت خواهد گرفت.

ب) اقدامات لازم برای مراحل گزینش و بررسی صلاحیت های اختصاصی رشته های خاص

بررسی صلاحیت های اختصاصی از شرایط قانونی برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی است. انجام ارزیابی صلاحیتهای اختصاصی، صرفاً در مهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه و درگاههای اطلاع رسانی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان امکان پذیر است انجام ارزیابی مجدد یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

۱- معرفی شدگان برای انجام مصاحبه عمومی و ارزیابی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دو روز قبل از شروع ارزیابی با ورود به درگاه اطلاع رسانی https://psd.cfu.ac.ir نسبت به تکمیل فرم ها و بارگزاری مدارک و مستندات فردی، تحصیلی، افتخارات و سایر مدارک امتیاز آور بر اساس جداول مربوطه در درگاه فوق اقدام نمایند این زمان تمدید نمی شود.

یادآوری: معرفی شدگان براساس استان بومی مورد ارزیابی صلاحیت های اختصاصی قرار خواهند گرفت، بنابراین معرفی شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز در استان بومی داوطلب ارزیابی خواهند شد.

۲- داوطلبان برای پیگیری ارزیابی و سایر اقدامات با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی مدیریت پردیسهای استانی دانشگاه فرهنگیان به شرح جداول مندرج در ذیل این اطلاعیه و یا پرتال دانشگاه فرهنگیان https://cfu.ac.ir اقدام نمایند.

یادآوری: چنانچه تغییری در مراکز مجری ارزیابی ایجاد شود،، به داوطلبان اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.

۳- عدم حضور در مهلت مقرر برای انجام ارزیابی صلاحیت های اختصاصی و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی شده و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

۴- از معرفی شدگانی بررسی صلاحیت های اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و دفترچه بخش «پیوستها» آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و اطلاعیه های اصلاحی بعدی سازمان سنجش آموزش کشور از جمله موارد ذیل باشند، در غیر این صورت انجام فرایند ارزیابی، منتفی خواهد بود.

۱-۴- کسب نمره کل ۶۰۰۰ و بالاتر در گروه آزمایشی مربوط مجاز شده برای انتخاب رشته.

۲-۴- داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم).

۳-۴- برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی

۴-۴- داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه «متولدین ۱۳۷۸/۰۷/۰۱ به بعد».

تبصره: شرط حداقل معدل و حداکثر سن تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

۵-  ویژگیهای جسمانی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت با رعایت بند ۸ قسمت «ج» (شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه بخش پیوستهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته)، شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رشته بهداشت مدارس در دانشگاههای علوم پزشکی باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی مورد تأیید قرار گیرد. در غیر این صورت انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی امکان پذیر نخواهد بود.

۶- معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و هم چنین بررسی ویژگیهای جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمی شود. در صورت تأیید صلاحیت عمومی و سلامت افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش (موفقیت در بررسی صلاحیت های اختصاصی و تایید صلاحیت های عمومی)، گزینش علمی نهایی آنان در مقایسه با سایر داوطلبان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نمودهاند و با در نظر گرفتن اولویتهای انتخابی داوطلب، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره: تأیید بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلب در هر یک از مراکز مجری، به این مفهوم خواهد بود که صلاحیت تخصصی داوطلب معرفی شده به آموزش و پرورش، برای رشته محلهای انتخابی در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رشته بهداشت مدارس، مورد تأیید قرار گرفته است بنابراین در صورت تایید صلاحیت های عمومی (گزینش) داوطلب توسط دبیرخانه هیات مرکزی گزینش، سازمان سنجش آموزش کشور براساس نمره علمی آزمون سراسری و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

۷- با توجه به تغییرات ایجاد شده در شیوه ارزیابی وزارت آموزش و پرورش و اصلاحات دفترچه شماره (۲) آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به داوطلبان معرفی شده برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی، توصیه میشود اصلاحات دفترچه مذکور را از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و اطلاعیه های منتشر شده در اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان را به دقت مطالعه نموده و براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی اقدام نمایند.

تبصره: داوطلبان معرفی شده در صورت عدم تمایل به تحصیل در کدرشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی و بهداشت مدارس، میتوانند در زمان انجام بررسی صلاحیتهای اختصاصی با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاههای مذکور اقدام نموده یا در مراحل بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی شرکت نکنند.

۸- به معرفی شدگان رشته های تحصیلی مشترک دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاهها توصیه میشود شرایط و ضوابط تحصیل دوره مشترک (مدارک دوگانه) مندرج در قسمت «د» صفحات ۴ و ۵ بخش پیوستهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ را مطالعه و دقت نمایند.

۹- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاهها و بالعکس در بدو ورود یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

۱۰- با توجه به هدف عملیاتی ۵ برنامه زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی هر گونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» صورت می پذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند پذیرش و استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی خواهد بود. بنابراین تغییر سهمیه استان محل خدمت، فاقد موضوعیت است.

۱۱- مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ از سوی داوطلبان و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (داوطلبان جنس مرد) در مراحل مختلف آزمون مذکور، به عهده آنان خواهد بود.

۱۲- محل تحصیل پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان پس از ثبت نام قطعی، توسط سازمان مرکزی یا پردیسهای دانشگاه مذکور در واحدهای تابعه دارای مجوز (سطح همان استان) تعیین خواهد شد.

تبصره ۱: کلاسهایی که به حدنصاب لازم (حداقل ۱۸ نفر) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان در سطح پردیسهای کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت، قبولی آنان باطل خواهد شد.

تبصره ۲: انتقال و جابجایی در بین پردیسهای دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

۱۳- بررسی صلاحیت های اختصاصی در پردیسهای دانشگاه فرهنگیان (مراکز مجری در استانها) با توجه به گروه آزمایشی مربوط برای تمامی کدرشته محلهای مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (۲) انجام میشود.

۱۴- جهت شرکت در ارزیابی به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی در صورت وجود، دیپلم یا گواهی تأیید شده که معدل کل در آن قید شده است) و اصل دیگر مدارک امتیاز آور که در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس https://psd.cfu.ac.ir بارگزاری شده و یک قطعه عکس ۳.۴ که در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام در آزمون در سامانه ثبت نام آزمون سازمان سنجش آموزش کشور بارگزاری شده است)، الزامی است.

۱۵- زمان مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های اختصاصی معرفی شدگان: روند ارزیابی داوطلبان از روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ آغاز خواهد شد و زمان انجام مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلبان معرفی شده، به وسیلهی مدیریت پردیسهای استان بومی دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

تذکر: معرفی شدگان موظفند با مراجعه به درگاههای اطلاع رسانی مدیریت پردیسهای استان بومی، از زمان و مکان دقیق مصاحبه و بررسی صلاحیت های اختصاصی مطلع شوند.

۱۶- براساس جدول تعرفه های آزمون موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۷۳۰ ت ۶۰۱۸۰ هـ به تاریخ ۱۴۰۱/۸/۷ هیات محترم وزیران هر یک از داوطلبان معرفی شده برای بررسی صلاحیت های عمومی داوطلبان آزمون، باید مبلغ ۲.۱۴۰,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و چهل هزار ریال) به شماره حساب نزد خزانه داری کل که در زمان بررسی صلاحیت های اختصاصی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد واریز نمایند و اصل فیش واریزی را جهت درج در پرونده به حوزه ارزیابی تحویل نمایند.

توجه: از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش مندرج در دفترچه آزمون هستند و بدون توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، ارزیابی اختصاصی صورت نمی پذیرد. لذا این داوطلبان از واریز مبلغ فوق الذکر خودداری نمایند. بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نخواهد شد.

۱۷- تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی خواهد بود. لیکن به موجب تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی، هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.

۱۸- علاوه بر گذراندن واحدهای درسی مصوب، شرکت در فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه (مهارتی و تربیتی) دانشگاه و پردیس محل تحصیل نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط الزامی است.

۱۹- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو میشود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارتهای ناشی از آن خواهد بود.

یاد آوری های مهم

۱) در صورتی که روزهای تعیین شده برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی معرفی شدگان کفایت ننماید، ممکن است بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به داوطلب (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطلاعیه) ادامه یابد.

۲) از داوطلبان درخواست میشود جهت انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

۳) تمامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،مکلفند «فرم شماره (۲) – اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی» مندرج در اطلاعیه را تکمیل و در زمان مراجعه برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی (در مهلت مقرر) به مرکز مجری تحویل نمایند.

برای مشاهده آدرس مراکز مصاحبه تخصصی دانشگاه فرهنگیان لطفا اینجا را کلیک نمایید.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن