اطلاعیه زمان و محل مصاحبه و گزینش رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور سراسری ۱۴۰۲

اطلاعیه اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت، زمان و آدرس محل مصاحبه، معاینه و گزینش رشته‌ های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش ایزی تست، هم زمان با اعلام اسامی اولیه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دارای بورسی و شرایط خاص کنکور ۱۴۰۲  در اطلاعیه ای در مورد زمان، آدرس محل مصاحبه، معاینه و گزینش این رشته ها  توضیحاتی ارائه نموده است:

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان رشته های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شامل: دانشگاههای مندرج در جدول (بند ث) این اطلاعیه، که در زمان انتخاب رشته، یک یا چند کد رشته محل از دانشگاههای مربوط را در فرم انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ خود انتخاب نموده اند، میرساند که فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی از بین متقاضیانی که کد رشته محلهای موسسات مذکور را انتخاب نموده و نمره علمی مرحله معرفی چند برابر ظرفیت را کسب کرده اند، با رعایت تقدم انتخاب ر شته در درگاه اطلاع رسانی این سازمان درج شده است.

لذا توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاههای مندرج در جدول زیر را به نکات زیر جلب می نماید:

الف) در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که طبق برنامه زمانی در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت نموده و در این مرحله موفق شوند، صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت مرکزی گزینش ذیربط تائید شود، ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت نموده و همچنین حداقل نمره علمی نهایی برای هر رشته را هم کسب نمایند. لازم به توضیح  است که اسامی پذیرفته شدگان نهائی این‌ دانشگاه‌ها به همراه نتایج سایر ر شته های متمرکز آزمون سرا سری (در نیمه دوم مهرماه) اعلام خواهد شد.

ب) معرفی متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزلۀ قبولی نیست و معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش در تاریخ های مقرر به آدرس تعیین شده در درگاه اطلاع رسانی مؤسسات مراجعه نمایند. هر متقاضی حداکثر به دو دانشگاه یا مورد بورسیه و شرایط خاص معرفی شده است. بدیهی است‌ عدم مراجعه برای انجام مراحل گزینش در هر مورد معرفی، به منزلۀ انصراف قطعی از گزینش در ر شته یا ر شته های آن مؤسسه تلقی خواهد شد و وضعیت متقاضی در سایر اولویتهای انتخابی وی بررسی میشود.

پ) آن دسته از متقاضیانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کد رشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام نموده اما در این مرحله معرفی نشده اند، عدم معرفی آن‌ها به یکی از دلایل ذیل است:

۱- شانس قبولی در اولویتهای بالاتر از کدهای مربوط به رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص را دارند.

۲- فاقد حداقل نمره علمی لازم و یا فاقد شرایط تعیین شده برای دانشگاه یا کد رشته محل مربوط هستند.

تذکر مهم: بررسی و پاسخگویی در خصوص وضعیت افرادی که در این مرحله معرفی نشدند در اواخر مهرماه میسر خواهد بود. پس از اعلام نتایج نهائی، در اواخر مهر ماه، برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اطلاع‌ رسانی این سازمان در زمان مقرر اقدام نموده اند، کارنامه نتیجه نهایی تهیه خواهد شد. لذا متقاضیانی که پس از دریافت کارنامه، نسبت به مندرجات آن سؤال دارند، میتوانند درخواست خود را مطرح نمایند.

ت) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت باید قبل از مراجعه به موسسه ذیربط، برای اطلاع از برنامه زمانی، محل انجام مصاحبه و مدارک مورد نیاز جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش حتماً به درگاه اطلاع رسانی موسسه یا ارگان محل معرفی مراجعه نمایند.

ث) برنامه زمانی و آدرس درگاه اطلاع رسانی هر یک از موسسات:
افراد معرفی شده چند برابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مندرج در جدول شماره، ۱ لازم است از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ برای اطلاع از زمان انجام مراحل مختلف مصاحبه و بررسی صلاحیتهای عمومی به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

دانشگاه های پذیرنده رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص

دانشگاه های محل انجام مصاحبه معرفی شدگان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی بخش 1

دانشگاه های محل انجام مصاحبه معرفی شدگان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی بخش 2

توضیحات مربوط به معرفی شدگان چند برابر ظرفیت در کدر شته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران، رشته بهداشت مدارس در دانشگاههای علوم پزشکی و رشته های دوگانه در دانشگاه های همکار با دانشگاه فرهنگیان (ر شته های مخصوص متقاضیان بومی و دارای تعهد استخدام موضوع ردیف ۱۷ جدول شماره یک این اطلاعیه) بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی متمرکز دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، رشته بهداشت مدارس در دانشگاه های علوم پزشکی و رشته های دوگانه در دانشگاه های همکار با دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ براساس استان بومی در دو بخش مجزا (بررسی صلاحیت های اختصاصی و صلاحیت های عمومی «گزینش») به شرح ذیل خواهد بود.

(معرفی شدگان دقت نمایند که در هر دو مرحله مورد نظر حتماً شرکت کنند)

تذکرات مهم:
۱- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی (گزینش) به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش تلقی میشود و مسئولیت آن نیز صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

۲- داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمیگیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاههای همکار با دانشگاه فرهنگیان حذف خواهند شد.

مراحل بررسی صلاحیت رشته های خاص کنکور 1402

الف): نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش

معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشتههای دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی لازم است موارد ذیل را رعایت نمایند:

۱- پس از تهیه دو (۲) نسخه پرینت «فرم اطلاعات فردی» (مندرج در ذیل این اطلاعیه) ن سبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس به هر نسخه فرم اقدام نموده و یک نسخه از آن را حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت کاری از زمان اعلام اسامی به نزدیکترین اداره آموزش و پرورش (نماینده گزینش) محل سکونت خود تحویل و نسخه دیگر را نیز به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی در روز مصاحبه عمومی به مصاحبه گر تحویل نمایند.

۲- لازم است در تکمیل «فرم اطلاعات فردی» دقت کافی معمول شود. بدیهی است مسئولیت هر گونه نقص و… در تکمیل فرم، به عهده داوطلب است.

۳-عدم تکمیل فرم و یا عدم تحویل به موقع آن به نماینده گزینش آموزش و پرورش محل سکونت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

۴- بررسی صلاحیت های عمومی گزینش معرفی شدگان براساس ضوابط و مقررات از طریق هسته گزینش استان مربوطه صورت خواهد گرفت.

ب): اقدامات لازم برای مراحل گزینش و بررسی صلاحیت های اختصاصی

بررسی صلاحیت های اختصاصی از شرایط قانونی برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی است. انجام ارزیابی صلاحیت های اختصاصی، صرفاً در مهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه و درگاه های اطلاع رسانی پردیس های دانشگاه فرهنگیان امکانپذیر است. انجام ارزیابی مجدد یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی امکانپذیر نخواهد بود.

۱- معرفی شدگان برای انجام مصاحبه عمومی و ارزیابی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۴۸ ساعت بعد از اعلام اسامی با ورود به درگاه اطلاع رسانی www.psd.cfu.ac.ir حداکثر تا دو روز نسبت به تکمیل فرم ها و بارگزاری مدارک و مستندات فردی، تحصیلی، افتخارات و سایر مدارک امتیاز آور بر اساس جداول مربوطه در درگاه فوق اقدام نمایند. این زمان تمدید نمیشود.

یادآوری: معرفی شدگان براساس استان بومی مورد ارزیابی صلاحیت های اختصاصی قرار خواهند گرفت، بنابراین معرفی شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز در استان بومی داوطلب ارزیابی خواهند شد.

۲- داوطلبان برای پیگیری ارزیابی و سایر اقدامات با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی مدیریت پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان به شرح جداول مندرج در ذیل این اطلاعیه و یا پرتال دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ww.srua.ac.ir اقدام نمایند.

یادآوری: چنانچه تغییری در مراکز مجری ارزیابی ایجاد شود، به داوطلبان اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.

۳- عدم حضور در مهلت مقرر برای انجام ارزیابی صلاحیت های اختصاصی و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی شده و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

۴- از معرفی شدگانی بررسی صلاحیت های اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته و دفترچه «بخش پیوست ها» آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و اطلاعیه های اصلاحی بعدی سازمان سنجش آموزش کشور از جمله موارد ذیل باشند، در غیر این صورت انجام فرایند ارزیابی، منتفی خواهد بود.

۴-۱- کسب نمره کل ۶۰۰۰ و بالاتر در گروه آزمایشی مربوط مجاز شده برای انتخاب رشته.

۴-۲- داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه ی دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم).

۴-۳- برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی.

۴-۴- داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه «متولدین۱۳۷۸/۰۷/۰۱ به بعد».

تبصره: شرط حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.

۵- ویژگیهای جسمانی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت با رعایت بند ۸ قسمت «ج» (شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه بخش پیوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته)، شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رشته بهداشت مدارس در دانشگاههای علوم پزشکی باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی مورد تأیید قرار گیرد. در غیر این صورت، انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی امکانپذیر نخواهد بود.

۶- معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگیهای جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمیشود. در صورت تأیید صلاحیت عمومی و سلامت افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش (موفقیت در بررسی صلاحیت های اختصاصی و تایید صلاحیت های عمومی)، گزینش علمی نهایی آنان در مقایسه با سایر داوطلبان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمی که در آزمون کتبی (کنکور) کسب نموده اند و با در نظر گرفتن اولویت های انتخابی داوطلب، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره: تأیید بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلب در هر یک از مراکز مجری، به این مفهوم خواهد بود که صلاحیت تخصصی داوطلب معرفی شده به آموزش و پرورش، برای رشته محل های انتخابی در پردیس های دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و رشته بهداشت مدارس، مورد تأیید قرار گرفته است. بنابراین درصورت تایید صلاحیت های عمومی (گزینش) داوطلب توسط دبیرخانه هیات مرکزی گزینش، سازمان سنجش آموزش کشور براساس نمره علمی آزمون سراسری و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، گزینش نهایی را انجام خواهد داد.

۷- با توجه به تغییرات ایجاد شده در شیوه ارزیابی وزارت آموزش و پرورش و اصلاحات دفترچه شماره (۲) آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به داوطلبان معرفی شده برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی، توصیه میشود اصلاحات دفترچه مذکور را از  طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و اطلاعیه های منتشر شده در اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان را به دقت مطالعه نموده و براساس آخرین اصلاحات اعلام شده، برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی اقدام نمایند.

تبصره: داوطلبان معرفی شده در صورت‌ عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و بهداشت مدارس، میتوانند در زمان انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاههای مذکور اقدام نموده یا در مراحل بررسی صلاحیت های اختصاصی و عمومی شرکت نکنند.

۸- به معرفی شدگان رشته های تحصیلی مشترک دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه‌ها توصیه میشود شرایط و ضوابط تحصیل دوره مشترک (مدارک دوگانه) مندرج در قسمت «د» صفحات ۴ و ۵ بخش پیوستهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ را مطالعه و دقت نمایند.

۹- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ها و بالعکس در بدو ورود یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود.

۱۰- با توجه به هدف عملیاتی ۵ برنامه زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی تعلیم و تربیت رسمی عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۹۶۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» صورت میپذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند پذیرش و استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت به منزله قطع رابطه استخدامی خواهد بود. بنابراین تغییر سهمیه استان محل خدمت، فاقد موضوعیت است.

۱۱- مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ از سوی داوطلبان و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (داوطلبان جنس مرد) در مراحل مختلف آزمون مذکور، به عهده آنان خواهد بود.

۱۲- محل تحصیل پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان پس از ثبت نام قطعی، توسط سازمان مرکزی یا پردیس های دانشگاه مذکور در واحدهای تابعه دارای مجوز (سطح همان استان) تعیین خواهد شد.

تبصره ۱:  کلاس هایی که به حدنصاب لازم (حداقل ۱۸ نفر) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان درسطح پردیس های کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت، قبولی آنان باطل خواهد شد.

تبصره ۲:  انتقال و جابجایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

۱۳- بررسی صلاحیت های اختصاصی در پردیس های دانشگاه فرهنگیان (مراکز مجری در استانها) با توجه به گروه آزمایشی مربوط، برای تمامی کد رشته محلهای مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (۲) انجام میشود.

۱۴- جهت شرکت در ارزیابی به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی درصورت وجود، دیپلم یا گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است) و اصل دیگر مدارک امتیاز آور که در درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس www.psd.cfu.ac.ir بارگزاری شده و یک قطعه عکس ۴ ×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام در آزمون از طریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است)، الزامی است.

۱۵- زمان مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های اختصاصی معرفی شدگان: روند ارزیابی داوطلبان از روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹  آغاز خواهد شد و زمان انجام مصاحبه عمومی و بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلبان معرفی شده، به وسیله ی مدیریت پردیس های استان بومی دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

تذکر: معرفی شدگان موظفند با مراجعه به درگاههای اطلاع رسانی مدیریت پردیس های استان بومی دانشگاه یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از زمان و مکان دقیق مصاحبه و بررسی صلاحیت های اختصاصی مطلع شوند.

۱۶- براساس جدول تعرفه های آزمون، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۷۳۰/ت ۶۰۱۸۰ ه به تاریخ ۱۴۰۱/۸/۷ هیات محترم وزیران هر یک از داوطلبان معرفی شده برای بررسی صلاحیت های عمومی داوطلبان آزمون، باید مبلغ ۲.۱۴۰.۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و چهل هزار) ریال به شماره حساب نزد خزانه داری کل که در زمان بررسی صلاحیت های اختصاصی توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد واریز نمایند و اصل فیش واریزی را جهت درج در پرونده به حوزه ارزیابی تحویل نمایند.

توجه: از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش مندرج در دفترچه آزمون هستند و بدون توجه به شرایط و ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، ارزیابی اختصاصی صورت نمیپذیرد. لذا این داوطلبان از واریز مبلغ فوق الذکر خودداری نمایند. بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نخواهد شد.

۱۷- تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی خواهد بود. لیکن به موجب تبصره ذیل ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی، هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.

۱۸- علاوه بر گذراندن واحدهای درسی مصوب، شرکت در فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه (مهارتی و تربیتی) دانشگاه و پردیس محل تحصیل نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط الزامی است.

۱۹- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو میشود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

یادآوریهای مهم:

۱): در صورتی که روزهای تعیین شده برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی معرفی شدگان کفایت ننماید، ممکن است بررسی صلاحیت های اختصاصی داوطلب در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به داوطلب (حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطلاعیه) ادامه یابد.

۲): از داوطلبان درخواست میشود جهت انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

۳): تمامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مکلفند، فرم “اعلام آمادگی برای پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصی” (مندرج در ذیل اطلاعیه) را تکمیل و در زمان مراجعه برای انجام بررسی صلاحیت های اختصاصی (در مهلت مقرر) به مرکز مجری تحویل نمایند.

آدرس مراکز مصاحبه تخصصی دانشگاه فرهنگیان براساس استان بومی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲

فرم اطلاعات فردی بررسی صلاحیت عمومی رشته‌های دانشگاه فرهنگیان- آزمون سراسری سال ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن