جایگاه ۴۴ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی ISC

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۲ از جمهوری اسلامی ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در ۶ حوزه  مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC گفت: در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۲ از جمهوری اسلامی ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در حوزه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند.

فاضل زاده اظهار داشت: مدیریت رتبه بندی و تحلیل استنادی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، پس از قریب به یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور و نیز رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، با توجه به تجارب ارزنده در این زمینه و شناخته شدن به عنوان تنها مرجع رتبه بندی در کشور، در سال ۹۹ برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های جهان را بر اساس حوزه های موضوعی به انجام رسانده است.

در رتبه بندی جهانی ISC براساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی موسسه همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استفاده شده است.

تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی موضوعی ISC در سال های مختلف
عنوان ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۱۹
جمهوری اسلامی ایران ۴۴ ۴۲ ۳۹ ۳۵
جهان اسلام ۲۲۴ ۲۱۵ ۱۹۶ ۱۷۷
جهان ۲۰۳۸ ۲۰۵۰ ۱۹۹۰ ۱۹۵۶

در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می گیرند. شش رده اصلی در این طرح عبارت از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی است که جایگاه دانشگاه های ایران به تفکیک این حوزه ها به شرح زیر آمده است.

کاربران و پژوهشگران به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانند به لینک https://isc.ac/fa/page/۴۲۰ مراجعه کنند.

جایگاه دانشگاه های کشور در حوزه های موضوعی شش گانه

رئیس موسسه ISC جایگاه دانشگاه های کشور را در حوزه های موضوعی شش گانه به این صورت تشریح کرد:

حوزه علوم طبیعی

در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۲ شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته از ۷ رشته حوزه علوم طبیعی شامل: ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی و علوم زیستی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.

در این حوزه در سال ۲۰۲۲، دانشگاه تهران ۳۵۰-۳۰۱ رتبه اول و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس و پزشکی تهران ۶۰۰-۵۰۱ رتبه دوم را کسب کردند.

حوزه مهندسی و فناوری

در حوزه مهندسی و فناوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه های ایران در هر ۱۱ رشته حضور داشته است که دانشگاه تهران با رتبه ۱۴۱ رتبه اول و دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف ۳۰۰-۲۵۱ رتبه دوم را کسب کردند.

حوزه پزشکی و بهداشت

در حوزه پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱۹ رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۰-۳۰۱ رتبه دوم، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۰۰-۳۵۱ مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی و دامپزشکی

در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران ۱۰۲ در رتبه اول، دانشگاه شیراز ۲۳۰ در رتبه دوم و دانشگاه تربیت مدرس ۲۳۸ رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم اجتماعی

در حوزه علوم اجتماعی تنها دانشگاه تهران حضور دارد و موفق به کسب رتبه ۴۵۰-۴۰۱ شد.

حوزه علوم انسانی و هنر

در حوزه علوم انسانی نیز دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۶۰۰-۵۰۱ شده است و در هیچ کدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.

حوزه علوم طبیعی Natural Sciences

فاضل زاده ادامه داد: در رشته ریاضیات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۱۷ رتبه اول، دانشگاه تهران ۴۰۱-۳۵۱ رتبه دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۵۰-۴۰۱ رتبه سوم را بدست آوردند. در رشته علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه تهران ۲۱۲ رتبه اول و صنعتی امیرکبیر ۳۵۰-۳۰۱ رتبه دوم و صنعتی شریف ۴۰۰-۳۵۱ رتبه سوم را کسب کردند.

وی گفت: در رشته علوم فیزیکی دانشگاه صنعتی اصفهان ۵۰۰-۴۵۱، دانشگاه های صنعتی شریف و تهران ۶۰۰-۵۰۱ مشترکا رتبه دوم را کسب کردند. در رشته علوم شیمی دانشگاه تهران با رتبه ۱۳۰ رتبه اول و تربیت مدرس ۳۵۰-۳۰۱ رتبه دوم و صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف، پزشکی تهران و تبریز ۴۰۰-۳۵۱ به صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

فاضل زاده یادآور شد: در رشته زمین و علوم محیطی دانشگاه تهران ۱۲۶ رتبه اول و دانشگاه تربیت مدرس و تبریز ۴۰۰-۳۵۱ مشترکا رتبه دوم و دانشگاه شیراز ۴۵۰-۴۰۱ رتبه چهارم را کسب کردند. در رشته علوم زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۵۰-۴۰۱ رتبه اول و دانشگاه تهران ۵۰۰-۴۵۱ رتبه دوم کسب کردند.

حوزه مهندسی و فناوری Engineering and Technology

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در خصوص حوزه مهندسی و فناوری گفت: در رشته مهندسی عمران دانشگاه های تهران با رتبه ۵۴، علم و صنعت ایران با رتبه ۱۱۹، دانشگاه تبریز با رتبه ۱۵۴، صنعتی شریف با رتبه ۱۵۷، صنعتی امیرکبیر با رتبه ۱۶۴ جایگاه اول تا پنجم را کسب کردند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه تهران با رتبه ۲۳۶ رتبه اول، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف با رتبه ۳۰۰-۲۵۱ مشترکا در رتبه دوم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه های تهران ۳۳، صنعتی نوشیروانی بابل ۶۸، علم و صنعت ایران ۷۰، صنعتی امیرکبیر ۷۸، صنعتی شریف ۸۹ به ترتیب جایگاه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی شیمی دانشگاه تهران ۷۸، علم و صنعت ایران ۱۶۹، صنعتی امیرکبیر ۱۸۳، صنعتی شریف ۲۰۶، تربیت مدرس ۲۲۷ به ترتیب رتبه های اول تا پنجم کشور را کسب کرده اند.

در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران ۱۵۰، صنعتی شریف ۲۳۸، صنعتی امیرکبیر ۲۴۰ به ترتیب رتبه اول تا سوم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۷، پزشکی تهران ۱۱۴، دانشگاه تهران ۱۵۲، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۳ و صنعتی امیرکبیر ۲۳۴ به ترتیب رتبه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران ۵۳ رتبه اول، علم و صنعت ایران ۲۴۱ رتبه دوم، صنعتی شریف با رتبه ۲۴۸ در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۵، دانشگاه تهران ۱۵۵، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۱۹، تربیت مدرس ۲۴۰، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۰-۲۵۱ به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفتند.

در رشته مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی دو دانشگاه از ایران حضور داشتند: دانشگاه تهران ۶، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۶ را کسب کردند.

در رشته مهندسی فناوری نانو دانشگاه تهران ۳۰۰-۲۵۱ در رتبه اول و صنعتی شریف ۳۵۰-۳۰۱ رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۰-۳۵۱ در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در سایر رشته های مهندسی و فناوری (شامل: مهندسی چند رشته ای، مهندسی صنایع، مهندسی تولید، علوم و فنون غذایی، مهندسی ابزار دقیق، ریزبینی، علوم تصویربرداری و فناوری عکاسی، طیف سنجی) دانشگاه تهران ۹۰، تبریز ۲۲۷، صنعتی امیرکبیر و ۳۵۰-۳۰۱ در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

حوزه علوم پزشکی و بهداشت Medical and Health Sciences

رئیس مؤسسه ISC اظهار داشت: در رشته پزشکی پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۸، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۳، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۴۱ و دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۲۵۰ رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.

در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۰-۲۵۱، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰، دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۵۰-۴۰۱ رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته علوم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶۹ رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۵۱-۳۰۰ رتبه دوم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۵۰-۳۰۱ رتبه سوم را کسب کردند.

در رشته بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۵ رتبه اول، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۸۵ رتبه دوم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۱۶ رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی و دامپزشکی Agricultural and Veterinary Sciences

وی ادامه داد: در رشته کشاورزی، جنگلداری و شیلات دانشگاه تهران ۶۲، تربیت مدرس ۱۵۹، شیراز ۱۶۰، صنعتی اصفهان ۲۵۰ به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.

در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۱۱۹ شد که تنها دانشگاه کشور در این رشته است.

در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران ۱۹۵رتبه اول، دانشگاه فردوسی مشهد، شیراز و تربیت مدرس ۳۰۰-۲۵۱ مشترکا رتبه دوم را کسب کردند.

در سایر رشته های علوم کشاورزی (شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاستگذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی) دانشگاه تهران ۸۹، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۲۲، دانشگاه تبریز ۱۵۲، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۶۱ و دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۸۳ به ترتیب رتبه اول تا پنجم کشور را کسب کردند.

حوزه علوم اجتماعی Social Sciences

در رشته اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران ۱۹۰ و علم و صنعت ایران ۶۰۰-۵۰۱ تنها دانشگاه های کشور در این رشته هستند. در رشته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۰-۳۵۱ رتبه اول و دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵۰۰-۴۵۱ با رتبه دوم تنها دانشگاه های کشور در این رشته هستند.

در رشته روانشناسی و علوم شناختی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۰۰-۵۰۱ تنها دانشگاه کشور در این رشته است. در رشته جغرافیای اجتماعی و اقتصادی تنها دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه ۳۵۰ -۳۰۱ شده است.

حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۲

فاضل زاده درباره حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۲ گفت: به دلیل اهمیت جایگاه علم و فناوری در تمام حوزه های موضوعی، سند علم و فناوری ده ساله کشورهای عضو OIC (۲۰۱۶-۲۰۲۶) در سال ۲۰۱۷ به تصویب وزرا و سران کشورهای اسلامی رسید. براساس سند ۱۰ ساله علم و فناوری و نوآوری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال ۲۰۲۶، در این سند ۱۰ ساله حضور حداقل ۵۰ دانشگاه کشورهای اسلامی در جمع ۵۰۰ دانشگاه های برتر جهان تا سال ۲۰۲۵ مطابق با معیارهای نظام های رتبه بندی جهانی به عنوان یکی از اهداف بیان شده است.

وی افزود: در این سند ذکر شده است که «آموزش دانشگاهی در کشورهای عضو باید از موضوعات ابتدایی نظیر توجه صرف به افزایش ورودی دانشگاه ها، جذب بیشتر اعضای هیات علمی و افزایش انتشارات فراتر برود. در حقیقت لازم است بر روی تولید دانش به روز، ارائه آموزش کیفی، گسترش ارتباطات بین المللی و نیز افزایش تاثیرگذاری اجتماعی متمرکز شود»

رئیس ISC اظهار داشت: سند علم و فناوری ده ساله کشورهای عضو OIC، ساز و کاری را ارائه می دهد که هدف آن ایجاد قابلیت و ظرفیت جمعی برای توسعه طیف وسیعی از موضوعات است که از آن جمله می توان به موضوع آب، غذا، کشاورزی، انرژی، علوم پایه و کاربردی و نیز مبحث تقویت ارتباطات و تعاملات بین المللی با نهادهای پیشرو علمی جهان اشاره کرد.

وی ادامه داد: از جمله موضوعاتی که در این سند به آن اشاره شده است ریاضیات و فیزیک، زیست شناسی، زیست فناوری و علوم شیمی و موضوعات وابسته می باشد که برای کل جامعه منافع بی شماری دارد. که توصیه شده است این علوم در سطح کشورهای اسلامی ارتقا یابد و بدین منظور سرمایه گذاری در این حوزه ها انجام پذیرد و آموزش و پژوهش در این حوزه ها مورد توجه قرار گیرد. در رتبه بندی حوزه موضوعیISC ۲۰۲۲ سایر کشورهای اسلامی نیز به خوبی ظاهر شدند.

در حوزه علوم طبیعی تعداد ۴۳ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۱ دانشگاه و مصر با ۷ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۱۴۵ بوده است.

در حوزه مهندسی و فناوری تعداد ۵۷ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۶ دانشگاه و مالزی با ۱۱ دانشگاه است. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۸۵ بوده است.

در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد ۵۴ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۱۶ دانشگاه است. بعد از ترکیه کشورهای ایران با ۱۲ دانشگاه و مصر با ۸ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه مربوط به ایران و برابر با ۲۱۹ بوده است.

در حوزه علوم کشاورزی و دامپزشکی تعداد ۸۵ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشورهای ترکیه و ایران به ترتیب با ۱۸ و ۱۷ دانشگاه است. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۳۸ مربوط به کشور عربستان سعودی بوده است.

در حوزه علوم اجتماعی تعداد ۲۲ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با ۷ دانشگاه است. بعد از آن کشورهای اندونزی با ۵ دانشگاه و ترکیه با ۳ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۲۳۸ و مربوط به کشورهای عربستان سعودی بوده است.

در حوزه علوم انسانی و هنر تعداد ۱۰ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی و ترکیه هر کدام با ۴ دانشگاه است. کشورهای ایران و لبنان نیز هر کدام با ۱ دانشگاه در این حوزه موضوعی حضور داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور مالزی با رتبه ۳۰۰-۲۵۱ بوده است.

جایگاه ۴۴ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی ISC اعلام شد

روش شناسی رتبه بندی موضوعی ISC

فاضل زاده گفت: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در هر آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCites ثبت شده باشند.

وی گفت: دانشگاه های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز براساس قاره و کشور و… اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC، براساس ۳ معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است.

جدول زیر معیارها و شاخص های رتبه بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می دهد:

جایگاه ۴۴ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی موضوعی ISC اعلام شد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن