جدیدترین نتایج اعتبار بخشی دانشکده‌ های پزشکی کشور

نتایج اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌ های پزشکی کشور به روزر سانی شد و دانشکده‌ های مشروط مورد تایید قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به روزرسانی شد. این نتایج از سوی واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت منتشر می‌شود.

فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی شامل چهار مرحله «اطلاع‌رسانی و آموزش»، «انجام ارزیابی درونی»، «انجام ارزیابی بیرونی» و «صدور و ابلاغ رأی اعتباربخشی» است. این فرآیند از سال ۱۳۹۶ و به دنبال تصویب و ابلاغ برنامه جدید دوره پزشکی عمومی و استانداردهای ملی بازنگری شده و در راستای اجرای بسته اعتباربخشی طرح تحول در آموزش پزشکی انجام شد.

بر اساس نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تعداد سه مورد مجوز چهارساله و ۸ مورد مجوز سه‌ساله تأیید کامل را را دریافت کرده اند.

از تعداد ۱۰ دانشکده که به صورت مشروط مورد تأیید قرار گرفته بودند، این موارد تایید شده‌اند و ۱۰ دانشکده دیگر به مجموعه دانشکده‌های پزشکی اضافه شده و مورد تایید قرار گرفته اند. در به روزرسانی جدید نتایج اعتباربخشی ۸ دانشکده با موافقت پذیرش دانشجوی پزشکی مواجه شده اند.

نتایج اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌ های پزشکی ایران در سال ۱۴۰۳

ردیف عنوان دانشکده سال تأسیس عنوان رأی اعتباربخشی دور اول عنوان رأی اعتباربخشی دور دوم عنوان رأی اعتباربخشی ارزیابی مجدد دور دوم
۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۱۳ تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) در مرحله صدور پیش رای (تأیید صلاحیت به مدت چهار سال)
۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۲۶ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۲۷ تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) در مرحله صدور پیش رای (تأیید صلاحیت به مدت چهار سال)
۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۲۸ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳۲۸ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۶/۱۹)
۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۲۹ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت چهار سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۳۸ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۶/۱۸)
۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۵۲ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۶/۱۹)
۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۵۴ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۱۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۵۵ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۵۶ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۳۵۶ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۱۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۳۵۶ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۱۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا ۱۳۵۶ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۱۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۶۲ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۶/۱۹)
۱۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۳۶۳ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت سه سال)
۱۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۶۴ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۱۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۳۶۴ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۲۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۲۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۲۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۲۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۶/۱۸)
۲۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۲۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۲۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۲۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۲۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۴/۲۸) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۲۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت یک سال)
۳۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۳۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۳۲ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۱/۳۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال)
۳۳ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۶۶ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۳۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۶۶ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۳۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳۶۷ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت سه سال)
۳۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۳۶۷ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۳۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۶۷ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ۱۳۶۷ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۲/۶/۱۴)
۴۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳۶۹ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۴۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۷۱ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۴۲ دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ۱۳۷۱ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال)
۴۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۳۷۲ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۶/۱۹)
۴۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۳۷۲ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۴۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۳۷۲ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۴۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) ۱۳۷۲ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۴۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا) ۱۳۷۳ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۴۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۳۷۴ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۴۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۳۸۳ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۵۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۳۸۵ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۴) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۵۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ۱۳۸۶ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۵۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۳۸۷ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۳۸۷ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۱۳۸۸ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۶/۱۹)
۵۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۳۸۸ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۵۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۳۸۹ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۵۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱۳۹۰ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۱۳۹۰ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۵۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ۱۳۹۰ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت یک سال)
۶۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۳۹۱ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۶۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۳۹۱ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۶۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۳۹۲ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۶/۲۹)
۶۳ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۱۳۹۲ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تأیید صلاحیت به مدت دو سال)
۶۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۱۳۹۷ تأیید صلاحیت به مدت یکسال (۱۳۹۹/۳/۳۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی (تایید صلاحیت مراحل علوم پایه، مقدمات بالینی و کارآموزی)
۶۵ دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱۳۹۹ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۹۹/۴/۱ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۴۰۲/۶/۸
۶۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ۱۴۰۰ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۴۰۰/۵/۱۲ تایید صلاحیت مرحله علوم پایه و پذیرش دانشجو به صورت مستقل از نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۶/۸)
۶۷ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ۱۴۰۰ دریافت موافقت اصولی راه اندازی رشته پزشکی عمومی ۱۴۰۰/۵/۱۲
۶۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۱۴۰۱ دریافت موافقت اصولی و مجوز پذیرش دانشجو پذیرش دانشجواز نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مرحله صدور رای نهایی (تایید صلاحیت مرحله علوم پایه)
۶۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ۱۴۰۱ دریافت موافقت اصولی و مجوز پذیرش دانشجو ۱۴۰۱/۴/۲۸ موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۷۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند ۱۴۰۱ دریافت موافقت اصولی و مجوز پذیرش دانشجو ۱۴۰۱/۴/۲۸ پذیرش دانشجواز نیم سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۷۱ دانشکده علوم پزشکی بهبهان ۱۴۰۱ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۴۰۱/۶/۱۲ در مرحله صدور رای نهایی (تایید صلاحیت مرحله علوم پایه به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی اهواز)
۷۲ دانشکده علوم پزشکی ساوه ۱۴۰۱ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۴۰۱/۶/۱۲ در مرحله صدور رای نهایی (تایید صلاحیت مرحله علوم پایه به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی اراک)
۷۳ دانشکده علوم پزشکی خوی ۱۴۰۱ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۴۰۱/۶/۱۲ در مرحله صدور رای نهایی (تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه به مدت یک سال به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)
۷۴ دانشکده علوم پزشکی مراغه ۱۴۰۱ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۴۰۱/۶/۱۲ در مرحله صدور رای نهایی (تایید صلاحیت مرحله علوم پایه به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
۷۵ دانشکده علوم پزشکی سراب ۱۴۰۱ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۴۰۱/۶/۱۲ در مرحله صدور رای نهایی (تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه به مدت یک سال به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
۷۶ دانشکده علوم پزشکی لارستان ۱۴۰۱ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۴۰۱/۶/۱۲ در مرحله صدور رای نهایی (تایید مشروط با اخطار مرحله علوم پایه به مدت یک سال به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
۷۷ دانشکده علوم پزشکی گراش ۱۴۰۱ موافقت با پذیرش دانشجوی پزشکی به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۴۰۱/۶/۱۲ در مرحله صدور رای نهایی (تایید صلاحیت مرحله علوم پایه به صورت تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
۷۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ۱۴۰۱ دریافت موافقت اصولی راه اندازی رشته پزشکی عمومی ۱۴۰۱/۹/۱۵ موافقت با پذیرش دانشجو از نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۶/۱۱)
۷۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ۱۴۰۲ دریافت موافقت اصولی راه اندازی رشته پزشکی عمومی ۱۴۰۲/۲/۱۶

به گزارش مهر، در آیین نامه استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در ایران استانداردهای الزامی و ترجیحی آمده است:

بر اساس استانداردهای الزامی دانشکده پزشکی باید:

۱. رسالت خود در رابطه با آموزش پزشکی عمومی را با درنظر گرفتن نیازهای سلامت جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، بر اساس اسناد بالادستی، ارزش‌ها و پاسخگویی اجتماعی تدوین کند.

۲. رسالت خود را با مشارکت ذینفعان اصلی تدوین و به آن‌ها اعلام کند.

۳. در رسالت خود اهداف و راهبردهای آموزش را به نحوی تعیین کند که اجرای برنامه بتواند منجر به تربیت دانش آموختگانی توانمند برای ایفای نقش به عنوان پزشک عمومی و موجب ارتقای حرفه‌ای از طریق یادگیری مادام العمر و آماده تحصیل در مقاطع بعدی (در صورت تمایل) شود.

استانداردهای ترجیحی دانشکده پزشکی بهتر است:

۱. در تدوین و بازنگری رسالت خود از گستره وسیع‌تری از نظرات سایر ذینفعان استفاده کند.

۲. در بیانیه رسالت خود دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سلامت را لحاظ کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن