اعلام کمترین و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته‌های تحصیلی

آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در جدیدترین آمار مؤسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزش عالی منتشر شد. اعلام کمترین و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته‌های تحصیلی دانشگاه ها به تفکیک بررسی گردید.

به گزارش خبرگزاری آنا، مطابق جدیدترین آمار مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی، یکی دیگر از محورهای مهم پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی کشور، ارائه توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک‌های مختلف است. توزیع تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی به تفکیک شیوه آموزش، نوع تحصیل وابستگی مرکز و جنسیت نشان می‌دهد که تعداد کل دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی کشور ۳۰۷۰۷۴۸ نفر بوده است.

توزیع دانشجویان به تفکیک جنیست

از مجموع ۳۰۷۰۷۴۸ نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی کشور ۴۹/۳ درصد (۱۵۱۳۹۵۶نفر) زن و ۵۰/۷ درصد (۱۵۵۶۷۹۲ نفر) مرد است؛ بنابراین در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ درصد دانشجویان مرد در مؤسسات آموزش عالی کشور بیشتر از دانشجویان زن است.

همچنین، ۶۰/۱ درصد (۱۸۴۶۲۵۴ نفر) از دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی بخش دولتی و ۳۹/۹ درصد (۱۲۲۴۴۹۴ نفر) در مؤسسات آموزش عالی بخش غیر دولتی مشغول به تحصیل بوده اند.

توزیع دانشجویان به تفکیک شیوه آموزش

از ۳۰۷۰۷۴۸ نفر دانشجویان مؤسسات آموزش عالی، ۸۵/۴ درصد (۲۶۲۱۴۲۴) نفر به شیوه حضوری، ۱۳/۵ درصد (۴۱۵۰۴۴) نفر به شیوه نیمه حضوری و ۱/۱ درصد (۳۴۲۸۰ نفر) به شیوه غیر حضوری مشغول به تحصیل هستند.توزیع دانشجویان به تفکیک شیوه آموزش

توزیع دانشجویان به تفکیک نوع تحصیل

از میان دانشجویان آموزش عالی، ۹۳/۳۴۴ درصد به صورت روزانه، ۴/۱۵۸ درصد (۱۲۷۶۸۴ نفر) شبانه، ۰/۶۹۳ درصد پردیس، ۰/۶۷۸ درصد فراگیر، ۱/۱۱۶ درصد الکترونیکی، ۰/۰۰۶ درصد (۱۹۶ نفر) نیمه حضوری و ۰/۰۰۳ درصد ۱۰۰ نفر) مشترک به تحصیل مشغول هستند.توزیع دانشجویان به تفکیک نوع تحصیل

توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک شیوه آموزش

جدول زیر، توزیع تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور را به تفکیک شیوه آموزش دوره تحصیلی، وابستگی مرکز و جنسیت نشان می‌دهد. داده‌های جدول بیانگر آن است که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، بیشتر دانشجویان در شیوه‌های آموزش حضوری و نیمه حضوری به ترتیب با ۱۵۴۸۰۰۶ نفر و ۳۸۱۴۱۰ نفر در دوره کارشناسی و در شیوه آموزش غیر حضوری با ۲۵۵۱۹ نفر در دوره کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک شیوه آموزش

توزیع دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک مقطع تحصیلی

۱۲/۷ درصد (۳۹۰۶۸۸ نفر) از دانشجویان در دوره تحصیلی کاردانی، ۶۳/۱ درصد (۱۹۳۸۱۷۷ نفر در دوره کارشناسی، ۱۶/۱ درصد (۴۹۴۳۰۶ نفر) در دوره کارشناسی ارشد، ۳/۲ درصد (۹۹۴۰۲) نفر در دوره دکتری حرفه‌ای و ۴/۸ درصد (۱۴۸۱۷۵ نفر) در دوره دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند.توزیع دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک مقطع تحصیلی

توزیع دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت

در همه گروه‌های تحصیلی بیشتر دانشجویان در دوره کارشناسی در حال تحصیل هستند. اما کمترین تعداد دانشجویان گروه‌های تحصیلی در علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر در دوره دکتری تخصصی و در گروه‌های علوم پایه علوم پزشکی و کشاورزی و دامپزشکی در دوره کاردانی است.توزیع دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت

علوم انسانی؛ رکوردار جذب دانشجو

بیشترین درصد دانشجویان در گروه علوم انسانی با ۶۷/۶ درصد، علوم پایه با ۷۰/۹ درصد، علوم پزشکی با ۵۳/۸ درصد، فنی و مهندسی با ۵۹/۸ درصد، کشاورزی و دامپزشکی با ۴۹/۴ درصد و گروه هنر با ۵۷/۴ درصد در دوره کارشناسی است.علوم انسانی؛ رکوردار جذب دانشجو

در گروه‌های هنر با ۲۶/۳ درصد، فنی و مهندسی با ۲۰/۳ درصد دانشجویان دوره کاردانی و در گروه‌های تحصیلی علوم انسانی با ۱۶/۹ درصد، علوم پایه با ۲۲/۳ و کشاورزی و دامپزشکی با ۲۰/۱ درصد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پس از دوره کارشناسی بیش از دیگر دوره‌های تحصیلی است.

بر اساس داده‌های این نمودار به استثنای دوره دکتری حرفه‌ای که بیشترین درصد دانشجویان آن‌ها در گروه علوم پزشکی با ۸۹/۴ درصد است، در دیگر دوره‌های تحصیلی بیشترین درصد دانشجویان در گروه علوم انسانی است. به طوری که از دانشجویان دوره کاردانی ۴۴/۳ درصد، دوره کارشناسی ۵۱/۷ درصد، کارشناسی ارشد ۵۰/۶ درصد و دکتری تخصصی ۳۷/۸ درصد در گروه علوم انسانی تحصیل می‌کنند.

کمترین درصد دانشجویان دوره کاردانی در گروه علوم پایه (۰/۱ درصد)، دوره کارشناسی در گروه کشاورزی و دامپزشکی (۲/۶ درصد)، دوره کارشناسی ارشد در گروه علوم پزشکی (۷/۳ درصد)، دوره دکتری حرفه‌ای در گروه کشاورزی و دامپزشکی (۱۰/۶ درصد) و در دوره دکتری تخصصی در گروه هنر (۲/۵ درصد) است.درصد دانشجویان گروه های مختلف در هر مقطع تحصیلی

در سال تحصیلی ۱۳۹۹.۱۴۰۰، در بخش دولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ۶۹۹۷۷۰ نفر بیشترین و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با ۲۸۳۵۶ نفر کمترین تعداد دانشجو را دارا هستند. همچنین در بخش غیر دولتی دانشگاه آزاد با ۹۶۵۹۹۷ نفر بیشترین تعداد دانشجو را دارا است.

آمار دانشجویان مشغول به تحصیل در دستگاه‌های مختلف

نمودار زیر، توزیع درصد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های این نمودار در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۲۲/۸ درصد، دانشگاه پیام نور ۱۳/۷ درصد، دانشگاه جامع علمی کاربردی ۷/۴ درصد، دانشگاه فرهنگیان ۲/۶ درصد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۵/۶ درصد، دستگاه‌های اجرایی ۰/۹ درصد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۷/۲ درصد، دانشگاه آزاد اسلامی ۳۱/۵ درصد و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی با ۸/۴ درصد از دانشجویان مشغول به تحصیل هستند.آمار دانشجویان مشغول به تحصیل در دستگاه‌های مختلف

کمترین و بیشترین تعداد دانشجو در استان‌ها

در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به ترتیب استان‌های تهران با تعداد ۶۶۴۶۷۵ نفر (۲۱/۶)، خراسان رضوی ۲۱۹۰۸۱ نفر (۷/۱ درصد) و اصفهان ۲۰۱۶۸۹ نفر (۶/۶ درصد) بیشترین و استان‌های ایلام ۲۶۲۴۸ نفر (۰/۸۶ درصد)، استان کهگیلویه و بویر احمد ۲۹۴۵۸ نفر (۰/۹۶ درصد) و استان خراسان شمالی ۳۰۱۱۲ نفر (۰/۹۸ درصد) کمترین دانشجو را داشته اند.کمترین و بیشترین تعداد دانشجو در استان‌ها

بیشترین درصد دانشجویان بخش دولتی به کل دانشجویان به ترتیب در استان‌های خراسان جنوبی (۸۲/۳ درصد)، ایلام (۷۶/۲ درصد) و خراسان شمالی (۹۷/۳ درصد) و کمترین در استان‌های قزوین (۴۹/۸ درصد)، تهران (۵۰/۳ درصد) و مازندران (۵۳/۱ درصد) مشغول به تحصیل هستند.

در بخش دولتی استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان و در بخش غیر دولتی تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد دانشجو را داشته اند، اما کمترین تعداد دانشجو در بخش دولتی در استان ایلام با ۲۰۱۵۰ نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۰۷۷۸ نفر و خراسان شمالی با ۲۲۹۱۶ نفر است.

در بخش غیر دولتی نیز استان‌های ایلام با ۶۲۹۸ نفر، خراسان جنوبی با ۶۹۰۲ نفر و خراسان شمالی با ۷۱۹۶ نفر کمترین تعداد دانشجو را داشته اند.

استان‌های خراسان شمالی (۵۳/۳ درصد)، البرز (۵۲/۲ درصد) و اصفهان (۵۱/۹) درصد بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۴۳/۸ درصد) بوشهر (۴۳/۸) درصد) و مرکزی (۴۶/۸ درصد) کمترین درصد دانشجویان زن به کل دانشجویان را داشته اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن