اعلام نتایج اعتبار بخشی ۶۶ دانشکده پزشکی کشور

نتایج اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده های پزشکی کشور اعلام و نتیجه اعتبار بخشی ۶۶ دانشکده پزشکی کشور مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان فرآیند اعتباربخشی دانشکده‌های پزشکی کشور، نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. این نتایج از سوی واحد اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت منتشر شده است.

مراحل فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی

فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی شامل چهار مرحله «اطلاع رسانی و آموزش»، «انجام ارزیابی درونی»، «انجام ارزیابی بیرونی» و «صدور و ابلاغ رأی اعتباربخشی» است.

فرآیند اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی از سال ۱۳۹۶ و به دنبال تصویب و ابلاغ برنامه جدید دوره پزشکی عمومی و استانداردهای ملی بازنگری شده و در راستای اجرای بسته اعتباربخشی طرح تحول در آموزش پزشکی کشور صورت گرفت.

بر این اساس در راستای واسپاری وظایف غیرحاکمیتی، طراحی سیستم اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شناسایی سیستم اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط فدراسیون جهانی آموزش پزشکی به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران واگذار شد.

آئین نامه اعتباربخشی تدوین و پس از تصویب توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و ابلاغ به دانشگاه‌ها توسط وزیر بهداشت ملاک اقدامات واحد اعتباربخشی قرار گرفت.

بر اساس نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲ تعداد یک مورد مجوز چهار ساله و سه مورد مجوز سه ساله تأیید کامل را را دریافت کرده اند. تعداد ۱۰ دانشکده به صورت مشروط مورد تأیید قرار گرفته اند.

نتایج اعتباربخشی برنامه پزشکی عمومی دانشکده‌های پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۲

ردیف عنوان دانشکده سال تأسیس رأی اعتباربخشی دور اول رأی اعتباربخشی دور دوم رأی اعتباربخشی ارزیابی مجدد دور دوم
۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۱۳ تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) در مرحله صدور پیش رای
۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۲۶ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۲۷ تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) در مرحله صدور پیش رای
۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۲۸ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۳۲۸ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) در مرحله صدور رای نهایی
۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۲۹ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت چهار سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۳۸ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) در مرحله صدور رای نهایی
۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۵۲ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) در مرحله صدور رای نهایی
۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۳۵۴ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۱۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۵۵ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۱۳۵۶ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۳۵۶ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۱۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۳۵۶ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۱۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا ۱۳۵۶ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۱۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۶۲ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) در مرحله صدور رای نهایی
۱۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۳۶۳ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۱۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۶۴ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۱۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۳۶۴ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۱۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۲۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۲۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ۱۳۶۴ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور پیش رای
۲۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۲۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) در مرحله صدور رای نهایی
۲۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۲۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور پیش رای
۲۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۲۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۱۳۶۵ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۲۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۴/۲۸) در مرحله ارزیابی درونی
۲۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی
۳۰ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۳۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی
۳۲ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۱/۳۱) در مرحله صدور رای نهایی
۳۳ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون ۱۳۶۵ تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۶۶ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۳۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۳۶۶ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۳۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۳۶۷ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۳۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۳۶۷ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۳۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۶۷ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۳۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود ۱۳۶۷ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی
۴۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۳۶۹ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۴۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۷۱ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۴۲ دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد ۱۳۷۱ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۴۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۳۷۲ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی
۴۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۳۷۲ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور پیش رای
۴۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۳۷۲ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۴۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) ۱۳۷۲ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۱/۹/۱۵)
۴۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا) ۱۳۷۳ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۴۸ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۳۷۴ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۴۹ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۳۸۳ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۵۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۳۸۵ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۴) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۱/۳۱)
۵۱ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم ۱۳۸۶ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۵۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۳۸۷ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۳ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۱۳۸۷ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۱۳۸۸ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶) در مرحله صدور رای نهایی
۵۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۱۳۸۸ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۴/۲۸)
۵۶ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۱۳۸۹ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت سه سال (۱۴۰۲/۲/۱۶)
۵۷ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز ۱۳۹۰ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۵۸ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ۱۳۹۰ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۵۹ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ۱۳۹۰ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید مشروط با اخطار به مدت شش ماه (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله صدور رای نهایی
۶۰ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۳۹۱ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۰/۱۱/۱۶)
۶۱ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۳۹۱ تأیید صلاحیت به مدت یک سال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۴۰۱/۵/۳)
۶۲ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۳۹۲ تأیید صلاحیت به مدت دو سال (۱۳۹۹/۴/۱۱) در مرحله صدور رای نهایی
۶۳ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۱۳۹۲ تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۳۹۹/۴/۱۰) تأیید صلاحیت به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۶۴ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ۱۳۹۷ تأیید صلاحیت به مدت یکسال (۱۳۹۹/۳/۳۱) تأیید مشروط با اخطار به مدت یکسال (۱۴۰۱/۵/۱) در مرحله ارزیابی درونی
۶۵ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۱۴۰۱ دریافت موافقت اصولی و مجوز پذیرش دانشجو پذیرش دانشجواز نیم سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
۶۶ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ۱۴۰۱ دریافت موافقت اصولی و مجوز پذیرش دانشجو در مرحله پذیرش دانشجو

 

به گزارش مهر، در آئین نامه استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی در ایران استانداردهای الزامی و ترجیحی آمده است:

بر اساس استانداردهای الزامی دانشکده پزشکی باید:

۱. رسالت خود در رابطه با آموزش پزشکی عمومی را با درنظر گرفتن نیازهای سلامت جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، بر اساس اسناد بالادستی، ارزشها و پاسخگویی اجتماعی تدوین کند.

۲. رسالت خود را با مشارکت ذینفعان اصلی تدوین و به آنها اعلام کند.

۳. در رسالت خود اهداف و راهبردهای آموزش را به نحوی تعیین کند که اجرای برنامه بتواند منجر به تربیت دانش آموختگانی توانمند برای ایفای نقش به عنوان پزشک عمومی و موجب ارتقای حرفه‌ای از طریق یادگیری مادام العمر و آماده تحصیل در مقاطع بعدی (در صورت تمایل) شود.

استانداردهای ترجیحی دانشکده پزشکی بهتر است:

۱. در تدوین و بازنگری رسالت خود از گستره وسیع‌تری از نظرات سایر ذینفعان استفاده کند.

۲. در بیانیه رسالت خود دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فراملی سلامت را لحاظ کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن