شرایط پذیرش دانشجو دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در کنکور ۱۴۰۲

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته‌ های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا،  راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به استناد بند ‹ب› ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱ قانون متعهدین خدمت خدمت به وزارت آموزش و پرورش  و ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، وزارت آموزش و  پرورش برای تأمین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز آموزشی خود، متناسب با مبانی و ارزش های اسلامی و نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان متقاضیان واجد شرایط آزمون سراسری سال،۱۴۰۲ دانشجو معلم می پذیرد.

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی

متقاضیان در صورت احراز صلاحیت های عمومی(گزینش)، اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه و اطلاعیه های بعدی آزمون مزبور، می توانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین کسب بالاترین نمره کل علمی در مقایسه با سایر متقاضیان آزمون در کد رشته های انتخابی، در صورت اعلام قبولی نهایی، ادامه تحصیل دهند.

گزینش بومی داوطلبان

پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت «بومی پذیری» است. گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هریک از کد رشته محل‌ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون (پردیس، مخصوص داوطلبان بومی و محل خدمت) درج شده، صورت می‌پذیرد.

متقاضیان رشته های موردنیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یک کد رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی استانی درج شده باشد همه متقاضیان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند. اگر بومی شهرستان درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن شهرستان و بخش های تابعه، مجاز به انتخاب کد رشته محل هستند.

اگر از یک شهرستان فقط یک بخش در دامنه پذیرش درج شده باشد داوطلبان همان بخش و دهستان های مربوطه، مجاز به انتخاب کد رشته محل جهت استفاده از سهمیه بومی منطقه‌ای خواهند بود.

در کد رشته محل‌هایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کد رشته محل توسط داوطلب بومی آن استان وجود ندارد لیکن در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کد رشته محل، بومی بخش، شهر یا شهرستان و بخش های تابعه آن تلقی می شوند.

چنانچه در یک کد رشته محل که پذیرش در آن، به صورت بومی شهرستان یا بخش درج شده است ولی داوطلب واجد شرایط بر اساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کد رشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کد رشته محل مزبور را انتخاب نموده اند اختصاص می یابد.

کسب نمره علمی بالاتر در مقایسه با سایر داوطلبان درکد رشته انتخابی(طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور) و با رعایت شرایط و ضوابط اختصاصی آموزش و پرورش الزامی است. داوطلبانی که صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرآیند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

تعیین محل خدمت کد رشته – محل هایی که به صورت استانی، شهرستانی و یا در یک بوم (چند شهر/شهرستان/ منطقه) می باشد در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط(استان سهمیه خدمتی) خواهد بود که بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت، به صورت قطعی اعلام خواهد شد.

عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از ایفای تعهد خدمت تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت می باشد.

شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در این دفترچه برای رشته های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی بهداشت مدارس که در دانشگاه های علوم پزشکی و با همکاری دانشگاه فرهنگیان پذیرش می شوند نیز حاکم خواهد بود.

چنانچه متقاضی مجاز به انتخاب کد ر شته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده و اقدام به انتخاب کد ر شته محل های دانشگاه های مزبور را به نماید، بر اساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون بر اساس اولویت های انتخابی تا دو (۲) برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد.

معرفی متقاضی جهت انجام مصاحبه تخصصی و گزینش به منزله قبول نهایی فرد در دانشگاه های مذکور تلقی نمی گردد. چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی متقاضی معرفی شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت بر مبنای دامنه پذیرش بومی(بخش، شهرستان، استان و توضیحات کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظر گرفتن نمره علمی نهایی داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاهای مزبور تلقی نمی شود.

حداقل نمره علمی متقاضیان

کسب حداقل نمره کل نهایی علمی ۶۰۰۰ و بالاتر جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود.  کسب حداقل نمره کل نهایی علمی ۵۵۰۰ برای پذیرش قاریان و حافظان قرآن و استعداد برتر ملی الزامی است.

نداشتن هیچ گونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت(دائم یا موقت) به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی، (از آغاز تا پایان دوره  تحصیل در دانشگاه) لازم است و با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم) تعیین می‌شود.

حداقل معدل پذیرش در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی

حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد داشت. همچنین سن مجاز برای دبیری به موجب ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام جهت تحصیل رشته مورد نیاز آموزش و پرورش الزامی است.

سن داوطلبان

محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه‌ای است که به استناد آن در آزمون ورودی ثبت‌نام می کند، بنابراین تغییراتی که پس از ثبت نام در آزمون، در مدارک هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله‌ای، قبولی وی لغو خواهد شد. حداکثر سن ورود به دانشگاه های مزبور، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

دانشجویان دوره روزانه و غیرروزانه (نوبت دوم و شبانه) پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، مجازی، پردیس، غیرانتفاعی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پذیرفته شدگان روزانه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱به شرط نداشتن منع نظام وظیفه عمومی، می توانند رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش را انتخاب نمایند .

بدیهی است درصورت قبولی، باید از رشته قبلی خود انصراف داده و فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه /پردیس جدید محل قبولی خود (در زمان پذیرش) ارائه نمایند در غیر این صورت قبولی آنان “کان لم یکن” تلقی خواهد شد. دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه های اجرایی و دانشجویان بورسیه به شرطی مجاز به ثبت نام خواهند بود که علاوه بر اخذ فرم انصراف قطعی، نسبت به تعیین تکلیف تعهد و موافقت دستگاه مربوطه را (تا زمان ثبت نام در محل قبولی جدید) اخذ نموده باشد.

پذیرفته شدگان مکلف هستند در محل قبولی با رعایت ضوابط مربوط ثبت نام نمایند درصورت تایید صلاحیت های عمومی گزینش و صدور فرم تاییدیه انفرادی، در طول نیم سال اول تحصیلی، (به غیر از پذیرفته شدگان دوره مشترک) به میزان دوبرابر مدت تحصیل که (حداقل آن کمتر از ۵ سال نخواهد بود.) باید به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دوبرابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود مدت تحصیل دانشجو – معلمان جزء سوابق خدمت (حداکثر۴سال دوره کارشناسی) آنان محسوب می شود.

حقوق کارآموزی در طول تحصیل

پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی، صرفاً حداکثر برای ۴سال مجاز خواهد بود و اخذ تعهد، استخدام و بکارگیری افراد، متناسب با رشته ها و نیازهای اعلام شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد محضری رسمی مبنی بر «عدم جا به جایی برون استانی، حداقل به مدت ۱۰ سال خواهد بود.

به موجب تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی ،هزینه های شبانه روزی ( هزینه خوابگاه و غذا) وفق ضوابط مربوط از حقوق پرداختی کسر خواهد شد.

عدم ثبت‌نام در محل قبولی تحت هر شرایطی (حداکثر تا قبل از شروع نیم سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)، به منزله انصراف و استنکاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد “کان لم یکن” تلقی خواهد شد.

تحصیل شبانه روزی داوطلبان

تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی می باشد.  دانشجویان در طول مدت تحصیل خود علاوه برگذراندن واحدهای درسی، موظف هستند تعدادی دروس مهارتی و تربیتی و پودمان های نظامنامه فرهنگی -تربیتی را با توجه به طراحی کلان برنامه درسی دانشگاه و ساحت های ۶ گانه مرتبط با سند تحول بنیادین را بگذرانند.

همچنین، شرکت در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه محل تحصیل نیز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط الزامی می باشد. با توجه به شرایط خاص پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و بالعکس ممنوع می باشد.

به موجب ماده ۴ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب  مجلس شورای اسلامی، تسلیم گواهینامه یا ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین به هر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهرهمند شود ممنوع است.

ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده۴ قانون متعهدین خدمت و سایر ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش، درصورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت و سپردن تعهد خدمت جدید، امکان پذیر خواهد بود.

امکان ادامه تحصیل مقاطع بالاتر برای دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی

جهت ادامه تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی خواهد بود.

با توجه به مفاد ماده ،۶۰ ۶۱ و۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، ادامه تحصیل بعد از اشتغال به کار در مدارس، صرفاً در خارج از ساعت اداری موظف، امکان پذیر خواهد بود.

تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابه‌جایی در بین دانشگاه‌ها و بالعکس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. ضمناً چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمات آنان در آموزش و پرورش، جذب و استخدام آنان امکان پذیر نخواهد بود.

تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی می‌باشد. چنانچه دانشجو به دلایل موجه( به تشخیص دانشگاه ) و یا برخی محدودیت ها در خوابگاه ساکن نباشد مکلفند همانند سایر دانشجویان خوابگاهی در فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و برنامه های شبانه روزی تعریف شده، مطابق نظام نامه فرهنگی دانشگاه مشارکت نمایند.

صدور احکام کارگزینی و ابلاغ اشتغال به کار معلمان بعد از فراغت از تحصیل جهت تدریس در مدارس، مشروط به ادای سوگند معلمی و امضای سوگندنامه معلمی خواهد بود. متن امضاء سوگندنامه در پرونده دانشجو معلمان نگهداری می‌شود.

مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲از سوی کلیه داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی (داوطلبان ذکور)در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت های عمومی، اختصاصی و همچنین بررسی ویژگی های جسمانی به منزله قبولی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی نمی‌شود.

درصورت تأیید صلاحیت های افراد معرفی شده از سوی آموزش و پرورش، گزینش علمی نهایی آنان، براساس نمره کل نهایی که کسب کرده اند و با در نظرگرفتن اولویت های انتخابی آنان، توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت.

مسئولیت درج اشتباه اطلاعات و یا عدم درج اطلاعات در مهلت مقرر برای تعیین اولویت های انتخاب رشته، محل تولد، محل اخذ مدرک سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه دوم، سهمیه ایثارگری (۲۵ و یا ۵ درصد) و یا استفاده از تسهیلات نخبگان، صرفاً بر عهده داوطلب خواهد بود فلذا بعد از اعلام نتایج آزمون سراسری و در راستای صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون، به موارد یاد شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن